1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan : Violet Angel ve Seret Berkün Adi Ort. (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)
Adres : Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Şelale Apt. 29/6 Şişli İstanbul
Telefon : 0532 498 78 07 – 0532 646 93 14
Eposta adresi : info@lookproject.net
Web Sitesi : www.lookproject:net
Mersis No :

 

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Ürün Açıklaması Adet Beden Renk Birim Fiyat Ara Toplam
Gönderim Ücreti
Toplam İndirim
Toplam Total [sepet-tutar]

Gönderim ücretleri :
Ödeme Şekli :
Toplam (KDV Dahil) : [sepet-tutar]

Siparişiniz kabul edildikten sonra 3 iş günü içerisinde………..adına kargo firmasına teslim edilir. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 3 gün içerisinde siparişiniz Yurtiçi Kargo tarafından teslim edilecektir.

  1. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak TÜKETİCİ’ye sunulan tüm bilgiler ve vaatler bu sipariş için ürün satış anından teslim anına kadar geçerlidir.

  1. CAYMA HAKKI

4.1. TÜKETCİ; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmede, teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
4.2. Cayma hakkının kullanılması için belirtilen süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve madde 4.3. saklı kalmak kaydıyla, cayma süresi içinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanıldığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmaları aşan bir ölçüde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malın, fatura aslı ile birlikte iade etmesi zorunludur. Cayma hakkının kullandığına ilişkin bildirimin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ve varsa malın TÜKETİCİ’ye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri TÜKETİCİ’ye iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
4.3. TÜKETİCİ aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlerde,
b) TÜKETİCİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel hazırlanan mallarda,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda,
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlarda,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda.

  1. ŞİKAYETLERİN BİLDİRİLMESİ

TÜKETİCİ, yaşadığı herhangi bir sorun ile ilgili olarak, 1. maddede belirtilen iletişim araçları üzerinden SATICI’ya bildirimde bulunabilir. TÜKETİCİ’nin bildirimi en geç 30 işgünü içinde değerlendirilecek ve süreç ile ilgili bildirim yapılacaktır.

  1. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİME İLİŞKİN BİLGİLER

6.1. TÜKETİCİ tarafından Web Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler TÜKETİCİ cihazından girildiğinden TÜKETİCİ tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu TÜKETİCİ ‘ye aittir.
6.2. TÜKETİCİ’nin Web Sitesi’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgileri, sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, TÜKETİCİ’ye ait bilgilerin güncellenmesi ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile TÜKETİCİ ile SATICI arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için;
SATICI ve mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar ve birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları tarafından ve nezdinde üyeliği süresi boyunca toplanabilir, kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir.
Tüketici, söz konusu verilerin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, yurt içinde ve yurt dışına transferi, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine elektronik ticari iletiler gönderilmesine muvafakat ve izin vermiş sayılacaktır.
6.3. Bu kapsamda TÜKETİCİ’nin aşağıdaki hakları bulunmaktadır:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
6.4. TÜKETİCİ’nin SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak elektronik ticari iletilerin gönderilmemesi veya kişisel verilerin işlenmemesi için bildirimde bulunması halinde, TÜKETİCİ’nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur. SATICI, hukuken muhafazası gerekenler haricindeki bilgiler veri kayıt sisteminden siler ya da TÜKETİCİ’nin kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirir. Madde 6.3.’te yer alan hususlardaki başvuru ve talepler yasal süreler içinde incelenerek, yasal süresi içerisinde TÜKETİCİ’ye mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

  1. GEÇERLİLİK

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Kurulacak Mesafeli Satış Sözleşmesi, 36 ay süreyle tüketicinin erişimine açık olacaktır.

  1. YETKİLİ MAHKEME

TÜKETİCİ; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

TÜKETİCİ;

Ad-Soyad : [fatura-kullanici-adi]
E-posta:  [e-posta-adresi]
Tarih : [tarih]